optionen handel.

หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะตรวจติดตามแผนงาน/โครงการแบบูรณาการ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจของคนรุ่นใหม่ต่อยอดสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่ม

                ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทึ่ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดฯ นายพีระ  ทองโพธิ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบที่ ๑   พร้อมด้วยร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ตรวจราทชการกรมประมง โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการติดตามผลการดำเนินการแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ

ประกอบด้วย๑. โครงการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙, ๒.การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ๓.มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ๔.การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ๔.การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ๕.การจัดการประมงอย่างยั่งยืน รวมถึงโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

     ทั้งนี้ช่วงบ่ายนำคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม  ๑  จังหวัดด ๑ ชุมชน บ้านสบายใจ ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง ในการนำกล้วยที่เป็นสินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม มาแปรรูปเป็นกล้วยตาก กล้วยแว่น กล้วยเส้น กล้วยผง และไซรัป ต่อด้วยตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 

    ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี   กล่าวว่าการลงพื้นที่ ติดตามโครงการต่างๆของจังหวัดสมุทรสงคราม  ในครั้งนี้ ขอชื่นชมส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ได้ดำเนินการการปฏิบัติงานอยู่งเป็นรูปธรรม ส่วนในเรื่องที่ยังเป็นปัญหาทางผู้ตรวจกระทรวงจะรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด พร้อม กลุ่มคนรุ่นใหม่การแปรรูปกล้วยที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามให้มีมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙