optionen handel.

คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และสมโภช ๑๒๑ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน้าที่ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

                  คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและสมโภช ๑๒๑ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และสมโภช ๑๒๑ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา และนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุม  ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

สำหรับพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม และสมโภช ๑๒๑ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยเวลา ๐๙.๒๙ น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๐.๒๙ น. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม และเวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป พิธีรำสมโภช ๑๒๑ ปี  จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อถวายสักการะหลักเมืองสมุทรสงคราม อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีน ๒ เข็มแล้วโดยแสดงใบรับรองการได้รับการฉีดวัคซีน และมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงแสดงหน้างาน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙