optionen handel.

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมติดตามการดำเนินงานพร้อมพิจารณาร่างแผนความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และทบทวนอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี ๒๕๖๕

             ที่ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมพิจารณาร่างแผนความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและให้มีการปรับมาตรการบางส่วน และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคลุม รวมทั้งได้มีการทบทวนอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีการทบทวนกันทุกปี เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของททท.ต่อไป ซึ่งผลการทบทวน/การวิเคราะห์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดสมุทรสงคราม ในปี ๒๕๖๕  เห็นควรเป็น “เมืองปราชญ์ศิลปิน วิถีถิ่นสามน้ำ ล่องลำนาวา สามเวลา สามอำเภอ”

 

 จากข้อมูลของกองเศรษฐกิจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวนนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดสมุทรสงครามในปี ๒๕๖๔ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีกว่า ๘ แสนคน ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์โควิด -๑๙ ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ในปี ๒๕๖๔ เหลือเพียง  ๙๐๐ กว่าล้านบาท สำหรับ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น ๑ ใน ๕๕ จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง ประจำปี ๒๕๖๕ ของททท. เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างสมดุล ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ผลไม้พื้นถิ่น เมนูอาหารถิ่นตามฤดูกาล ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  

 ธิติมา พันรอด ข่าว /จิตติพัฒน์ ดอนเหนือ ภาพ 

ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙