optionen handel.

จังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP

               สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP ทั้งสามอำเภอเพื่อระดมสมองในการจัดทำแผนสู่ ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ ที่ห้องประชุมกนกรัตน์รีสอรท์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม ปี ๒๕๖๕ กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธานเครือข่าย คณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ  และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมทบทวนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย OTOP จังหวัด การเป็นผู้ผลิตอย่างมืออาชีพ จัดทำแนวทางการให้การสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน ช่องทางการจำหน่าย และการจัดทำแผนปฏิบัติงานขยายเครือข่ายระดับจังหวัด โดยมีวิทยากรมืออาชีพมาบรรยายและวิเคราะห์แนวทางให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 

 

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานเครือข่าย OTOP มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในการดำเนินงานจากองค์กรของตนเองอย่างทั่วถึง เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานเครือข่าย OTOP ให้คณะกรรมการเครือข่าย OTOP และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพกรอบแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย OTOP และการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ได้พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามรรถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศได้

รุ่งนภา/ข่าว  ธิติมา/เรียบเรียง

ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙