optionen handel.

จังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน

                 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้กำหนดจัดงานในวันนี้ขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ที่ห้องประชุมกนกรัตน์รีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานอ่านสารอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ ๔๘ ปี   โดยมีนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เนื่องในโอกาสวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต ครบรอบ ๔๘ ปี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้กำหนดจัดงานขึ้น

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นกลุ่มที่จัดตั้งโดยการรวมตัวกันของชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการประหยัดทรัพย์แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กทีละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว และในปี นี้กรมการพั ฒนาชุมชนกำหนดให้การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีหน่วยงานภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมมหกรรม

ด้านนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม    กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงคราม มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทั้งสิ้นจำนวน ๒๙ กลุ่ม สมาชิก ๘,๕๑๔ คน เงินสัจจะสะสม จำนวน ๑๒๖,๒๔๙,๐๗๐.- บาท ต้องขอชื่นชมทั้ง ๒๙ กลุ่ม ที่มีการบริหารจัดการภายใต้คุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย ๑.ความซื่อสัตย์ ๒. ความเสียสละ ๓. ความรับผิดชอบ ๔.ความเห็นอกเห็นใจกัน และ ๕. ความไว้วางใจกัน เพื่อส่งเสริมให้มีการประหยัดและออมเงินในรูปเงินสัจจะ มีการบริหารเงินทุนในการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิก มีประสบการณ์ใจการบริหารจัดการเงินทุนด้วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากนั้นได้ประกาศวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” และมอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น จำนวน ๓ ราย และเยี่ยมยิมนิทรรศการ ผลงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย

รุ่งนภา/ข่าว   ธิติมา/เรียบเรียง

ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙