optionen handel.

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมและจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัด

                   ที่ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดฯ นายกรกฎ  วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดสมุทรสงคราม (CSR) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมได้รายงานผลการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่แสดงความจำนงเข้ามาร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒ แห่ง รวมทั้งสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัด นำกลุ่มเปราะบางมาเป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖๑๑ ครัวเรือน มาดำเนินการขับเคลื่อน

 

จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีองค์ประกอบที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองนิกาย  เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน จากนั้นพิจารณาโครงสร้างศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม  ที่ประชุมเห็นขอบคัดเลือกนางสาวตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกรรมการ นายภานุมาศ รวมสุข นายกสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม รองประธานกรรมการ คนที่ ๑ และผู้บริหารโรงแรมริเวอร์ตันอัมพวา รองประธานคนที่ ๒ ซึ่งทุกคนจะมีวาระ ๒ ปี 

นายกรกฎ  วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ (CSR) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูล,โครงการ/กิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรภาคธุรกิจในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจ องค์กรสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินงาน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีเป้าหมายในการดูแลเรื่อง สวัสดิการ สุขภาพ และที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้เปราะบาง เพื่อให้ครัวเรือนเปราะบางมีสภาพที่อยู่อาศัยมั่นคง แข็งแรง รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

รุ่งนภา/ข่าว    ธิติมา/เรียบเรียง 

ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙