optionen handel.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำเน่าเสียในคลองวัดประดู่ ว่าเกิดจากสาเหตุใด พร้อมให้เร่งแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

              ที่ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดฯ  นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม     เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะกรรมการและคณะทำงาน     ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ เข้าร่วมประชุม  ซึ่งที่ประชุมได้ติดตามคุณภาพน้ำในคลองวัดประดู่ โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำรวม ๘ จุดได้แก่ วัดแก้วเจริญ ตำบลเหมืองใหม่,วัดประดู่ ตำบลวัดประดู่,วัดช่องลมวรรณาราม,คลองปากท่อ ตำบลวัดยางงาม,คลองวันดาว ตำบลวันดาว,สะพานก่อนประตูน้ำ คลองวัดประดู่ ตำบลวันดาว,สะพานหลังประตูน้ำ คลองห้วยโรง ตำบลห้วยโรง และฝายทับเทียม ตำบลแพรกหนามแดง   

ซึ่งพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก โดยเฉพาะบริเวณคลองวัดประดู่และบริเวณหน้าวัดช่องลมวรรณาราม เนื่องจากมีแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม,ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์,แบคทีเรีย,และแอมโมเนียไนโตรเจนปะปนอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้สภาพน้ำเน่าเสียประชาชนไม่สามารถนำน้ำไปอุปโภคได้ อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุของน้ำเน่าเสียว่าเกิดจากมูลสัตว์หรือการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่ลำคลอง เพื่อที่จังหวัดจะได้เร่งดำเนินการแก้ไขได้อย่างตรงจุด  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม โดยให้ทุกจังหวัดเสนอชื่อแหล่งน้ำที่จะดำเนินการฟื้นฟูเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำในแต่ละจังหวัด ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามได้เลือกคลองวัดประดู่ และได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันและจะดำเนินการต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงคำสั่งจังหวัดฉบับเดิมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

รุ่งนภา/ข่าว   ธิติมา/เรียบเรียง

ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙