optionen handel.

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และร่วมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ การจัดระเบียบคนขอทาน

                  ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีคณะอนุกรรมการร่วมประชุม ติดตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ประชุมพบว่ามีพัฒนาการความคืบหน้าเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี ๒๕๖๓ แม้ช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยก็มีพัฒนาการเชิงคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญในทั้ง ๓ ด้าน คือการดำเนินคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้เวลาน้อยลง, การลงโทษผู้กระทำผิดมีอัตราโทษที่สูงขึ้น มีการให้ความสำคัญกับการดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิด และการปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ทางออนไลน์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลแรงงาน อาทิ การยกระดับมาตรฐานที่พักอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกในเรือประมง และการอำนวยความสะดวกการออกหนังสือคนประจำเรือ 

 

สำหรับรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี  ๒๕๖๔  จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดทางผ่านของการค้ามนุษย์ กระบวนการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการค้าแรงงานต่างชาติ โดยมักจะมีการนำแรงงานพม่าเข้ามาทางจังหวัดที่มีรอยเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทางจังหวัดระนอง กาญจนบุรี และราชบุรี ผ่านจังหวัดสมุทรสงครามเข้าไปที่กรุงเทพ ฯ สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ขณะเดียวกันจังหวัดสมุทรสงคราม ยังเป็นพื้นที่เป้าหมายปลายทางของการค้ามนุษย์ มีการลักลอบชาวเมียนมาร์เข้ามาใช้แรงงาน อาทิ  มาทำงานประมง รับจ้างก่อสร้าง รวมทั้งเป็นลูกจ้างในร้านค้า และสถานบริการต่างๆในลักษณะแอบแฝงทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายบ้าง นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินการตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ 2 ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย, การคุ้มครองช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยในรอบปีที่ผ่านมา ยังดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการค้ามนุษย์ โดยเน้นกลุ่มแรงงานภาคประมง แรงงานต่างด้าว และการจัดระเบียบคนขอทาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เป็นต้น

รุ่งนภา/ข่าว   ธิติมา   /เรียบเรียง

ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙