เนื้อหา

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561  ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561   

2.  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ. 2560 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560   

3.  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560   

4.  สรุปการปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา  เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560   

5.  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560  ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560   

6.  การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560  

7.  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  

8.  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี 2559( ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 ) 

9.  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ( ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ) 

10.  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี 2558( ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ) 

11.  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)( ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ) 

12.  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558( ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ) 

13. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  

14. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

15.  รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/25557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557  

16.  รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/255557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 

17.  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557( ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ) 

18. คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 

 

  

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ก่อนการจัดหา

      1.  แบบรายงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 

      2.   แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (มท.01)  

หลังการจัดหา

1.    แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา) (มท.03) 

การจัดหาระบบกล้องวงจรปิด CCTV

ก่อนการจัดหา

     1.  แบบรายงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 

     2.  แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา(มท.01)  

     3.  แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

หลังการจัดหา

     1.  แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา) (มท.03) 

การจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน

ก่อนการจัดหา

      1.  แบบรายงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 

      2.  แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (มท.01) 

      3.  แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 หลังการจัดหา

      1.  แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา) (มท.03)  

 

การจัดหา/พัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์

ก่อนการจัดหา

      1.  แบบรายงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 

      2.  แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (มท.01)  

      3.  แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) 

 หลังการจัดหา

      1.  แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา) (มท.03) 

 


 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙