ภาพรวมของประเทศ

Category: ความพร้อมสู่อาเซียน
Published on Monday, 25 August 2014
Written by Super User

 

ที่มา :  เอกสารการประชุมประจำปี 2556 ของ สศช. เรื่อง เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานวิจัยภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด

Category: ความพร้อมสู่อาเซียน
Published on Wednesday, 25 June 2014
Written by Super User

โครงการสร้างโครงร่างต้นแบบระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ (Business Intelligence)

เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจังหวัดราชบุรี

ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด

ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประขาคมอาเซียน

 

โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย

**************************************************************