Joomla Templates Free

 

โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนองพระราชดำเนิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนองพระราชดำเนิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โดยมีนานธรรมนูญ ศรีวรรณธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการดำเนินการงาน อพ.สธ.จังหวัดฯ คณะทำงาน อพ.สธ.จังหวัดฯ ส่วนราชการจังหวัด อำเภอทุกอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ นักเรียน ครู อาจารย์ เข้าร่วมการอบรม

นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัด ให้เกิดกิจกรรมมีแนวคิดร่วมกันในการปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมทั้งนายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้ การดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯและสามารถปฏิบัติได้จริงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและตนเองต่อไป